Stark återhämtning under första halvåret

Stark ökningstakt för elbilar och en mer dämpad takt för laddhybrider 

– Återhämtningen fortsätter och under första halvåret registrerades 173 163 personbilar, vilket innebär att vi är tillbaka på 2019 års registreringsnivåer. I juni registrerades 36 095 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 46 procent jämfört med samma månad förra året. Juni månad i fjol var en relativt svag månad då registreringarna minskade med 22 procent jämfört med 2019 på grund av pandemiutbrottet. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 38 procent jämfört med samma period förra året, och ligger tre procent över nivån januari-juni 2019. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft för nyregistrerade bilar idag, den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

– Även om hushållen har blivit allt mer positiva till såväl sin egen som svensk ekonomi, är osäkerheten kring efterfrågan på fordon fortsatt stor. Mycket hänger på hur pandemin utvecklas globalt och om Sverige kommer att drabbas av en fjärde smittvåg. Andra osäkerhetsfaktorer är hur stor inverkan årets styrmedelsförändringar kommer att få och i vilken utsträckning bristen på halvledare och andra komponenter kan bli flaskhalsar i produktionen, säger Mattias Bergman.

Stark ökningstakt för elbilar och en mer dämpad takt för laddhybrider 

– Under juni månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 412 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 95 procent, men antalet laddhybrider var 455 fler. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för de stora ökningstalen, medan de månadsvisa fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybriderna och en höjd bonus för elbilarna. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar, dvs el och laddhybrider, till 49,4 procent i juni jämfört med 25,8 procent i fjol. Hittills i år uppgår andelen till 39,9 procent. Av de laddbara bilarna i juni är 48,7 procent elbilar och hittills i år utgör de nära 33 procent, fortsätter Mattias Bergman.

– Årets styrmedelsförändringar tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en mycket ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Idag höjs förmånsskatten för nya bilar generellt med 25 procent, men redan från årsskiftet slopades den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för nya miljöbilar. Dessutom har Bonus-malusssystemet justerats från 1 april. Sammantaget slår dessa förändringar negativt, framför allt mot företag, juridiska personer, som står för nära två av tre nyregistreringar. Ännu större betydelse har företagen när det gäller laddbara bilar, då 74 procent av dem registrerades på ett företag i juni månad. En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden. Årets alla förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna av dem i nyregistreringarna. Dessa förändringar kommer att leda till att omställningstakten mot elektrifiering bromsas upp. Det är därmed viktigt att tempot i laddinfrastrukturutbyggnaden ökar och att vi inför effektiva styrmedel, säger Mattias Bergman.

Återhämtning för lätta lastbilar 

– Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under det första halvåret präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 nya lätta lastbilar, medan det i juni registrerades 3 139. Det är en ökning med 40 procent jämfört med juni i fjol, som då påverkades kraftigt av Coronakrisen och registreringarna halverades jämfört med 2019. Jämförs årets månad med 2019 var utfallet ca 31 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 72 procent och antalet ligger drygt sex procent under 2019 års nivå, säger Mattias Bergman.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 7,1 procent under juni månad och till 4,5 procent hittills i år. Under första halvåret ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 565 i fjol till 1 104 i år. Förklaringen till ökningen är bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men minskade för bussarna 

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 37 procent i juni jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kan även här hänföras till att vi jämför med en svag månad förra året. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2 893, vilket är en ökning med 13,7 procent, säger Mattias Bergman. Under första halvåret har 16 nya tunga eldrivna lastbilar registrerats. Det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med utrullningen av fordonen, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i juni med 82 procent jämfört med samma månad i fjol. Under första halvåret registrerades 394 bussar, vilket är en minskning med drygt 39 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under första halvåret var drygt var tredje nyregistrering en elbuss, avslutar Mattias Bergman.

källa: BILSweden