Kraftig ökning av elbilar under maj

– I maj registrerades 24 327 nya personbilar, vilket är en ökning med hela 53,2 procent jämfört med samma månad förra året. Under maj 2020 minskade registreringarna av personbilar med 50 procent, och var den månad under fjolåret som hade både störst nedgång och lägst antal registreringar. Detta var dels en följd av att pandemiutbrottet orsakade stillastående fabriker eller begränsad produktionskapacitet, dels av att efterfrågan minskade kraftigt. Månadens ökning imponerar, men ställs den i relation till maj 2019 är dock personbilsregistreringarna nära 24 procent färre. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 36 procent jämfört med samma period förra året och till 0,7 procent jämfört med januari-maj 2019. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

– Den ekonomiska återhämtningen går snabbare än vad vi bedömde i slutet av året, vilket medför att vi har höjt prognosen för årets personbilsregistreringar – från 300 000 till 315 000 bilar. Under perioden 2017-2019 registrerades i genomsnitt 363 000 nya personbilar per år, vilket visar på att det är en bit kvar till nivåerna innan Coronakrisen slog till. Osäkerheten kring efterfrågan på fordon är fortsatt stor, kopplat både till utvecklingen av pandemin och effekterna av denna. Andra osäkerhetsfaktorer är hur stor inverkan årets styrmedelsförändringar kommer att få och i vilken utsträckning halvledarbristen blir en flaskhals för produktionen, säger Mattias Bergman.

Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider 

– Under maj månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 374 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 114 procent, men antalet laddhybrider var ca 1 600 fler. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för de stora ökningstalen, medan de månadsvisa fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybriderna och en höjd bonus för elbilarna. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar till 39,1 procent i maj jämfört med 21,6 procent ifjol. Hittills i år uppgår andelen till 37,4 procent. Av de laddbara bilarna i maj är knappt 42 procent elbilar och hittills i år 27 procent, fortsätter Mattias Bergman.

– Årets styrmedelsförändringar tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Förutom Bonus-malusjusteringar och att den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar slopades vid årsskiftet så höjs även förmånsskatten generellt med ca 25 procent från 1 juli. Riksdagen beslutar om höjningen av förmånsskatten den 2 juni. Alla dessa förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att den positiva utvecklingen av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman.

Dämpad marknad för lätta lastbilar efter höjd fordonsskatt

– Registreringarna av lätta lastbilar har präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 lätta lastbilar, medan det i maj registrerades 2 788 nya lätta lastbilar. Det är en ökning med 32,6 procent jämfört med maj i fjol, som då påverkades kraftigt av Coronakrisen och registreringarna minskade med 51 procent. Jämförs årets månad med 2019 var utfallet drygt 35 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 79,1 procent och antalet ligger 0,5 procent under 2019 års nivå. Då återhämtningen på marknaden är starkare än vad vi bedömde i december, har årets prognos för nyregistreringarna av lätta lastbilar höjts, från 35 000 till 37 000. Även här är det långt kvar till nivåerna innan pandemin, under 2017-2019 registrerades i snitt 55 300 nya lätta lastbilar per år, säger Mattias Bergman.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till sju procent under maj månad och till 4,8 procent hittills i år, vilket är resultatet av bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men minskade för bussarna 

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med drygt 29 procent i maj jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kan även här hänföras till att vi jämför med en svag månad förra året. Hittills i år har tunga lastbilar ökat med nära tio procent, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i maj med 56,5 procent jämfört med samma månad i fjol och har hittills i år minskat med 15 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under januari-maj var nära fyra av tio nyregistreringar en elbuss, avslutar Mattias Bergman.

Källa: BilSweden