Rekordregistreringar inför försämringar av Bonus-malussystemet

I mars registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars. Under årets tre första månader uppgick personbilarnas ökning till 37,4 procent.

Uppgången beror till stor del på styrmedelsförändringar, där justeringar inom Bonus-malussystemet träder i kraft idag, som försämrar för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Kraftig ökning av laddhybrider och betydande minskning av elbilar  

– Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet. Från och med idag minskar bonusen för laddhybrider med i genomsnitt 10 000 kronor medan bonusen för elbilar ökar från 60 000 till 70 000 kronor. Dessa förändringar har till stor del bidragit till att laddhybridskunden valt att tidigarelägga sitt köp, samtidigt som elbilskunden avvaktat för att få bonushöjningen. Andelen laddbara bilar uppgick till 37 procent i mars jämfört med 28 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 35,6 procent. Årets styrmedelsförändringar leder, tillsammans med Coronapandemins avtryck i fjolårets registreringar, till en ryckig marknad. Den 1 juli höjs även förmånsskatten, vilket medför att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna av styrmedelsförändringarna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att ökningstakten av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman.

Mer än tredubbling av nya lätta lastbilar inför höjd malus

– Förutom att bonusen justeras så höjs även malusen, fordonsskatten, kraftigt i Bonus-malussystemet från den 1 april, vilket drabbar främst lätta lastbilar. Fordonsskattehöjningen bidrog till att 8 680 nya lätta lastbilar registrerades under mars. En ökning med 240 procent jämfört med samma månad förra året. Sammantaget uppgår uppgången under årets tre första månader till 141 procent. Andelen eldrivna lätta lastbilar, som fortfarande är begränsade i utbud, uppgår till 1,2 procent under mars månad och till 2,4 procent under årets tre första månader, säger Mattias Bergman.

– Sedan Bonus-malussystemet infördes i juni 2018 har fordonsskatten höjts kraftigt vid två tillfällen sedan införandet. Den årliga fordonsskatten för en genomsnittlig ny lätt lastbil som registreras den 1 april 2021 har ökat med i genomsnitt 400 procent sedan 2018. Under 2020 minskade registreringarna av lätta lastbilar med 42 procent, vilket var mest i Europa. Den ökning vi ser under årets första kvartal bedömer vi inte kommer att fortsätta från april. Vi har löpande påtalat vikten av att lätta lastbilar bör särskiljas från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete. Tyvärr har regeringen valt att inte lyssna på branschen eller andra remissinstanser, säger Mattias Bergman.

Trögt för tunga lastbilar och bussar 

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 3,4 procent i mars jämfört med mars ifjol. Under årets tre första månader har tunga lastbilar sammantaget ökat med 1,9 procent. Nyregistreringarna av bussar minskade med 43 procent i mars och har hittills i år ökat med 50 procent, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt, avslutar Mattias Bergman.

Sammanfattning av nyregistreringarna mars 2021, jämfört med samma månad i fjol

2021

2020 % 21/20
Personbilar

47 460

27 649

  +71,7%

Andel laddbara personbilar

 37,0%

28,2%

Varav:
Laddhybrider

14 933

 4 790

+211,81%

Elbilar

2 609

 3 004

   -13,1%

Lastbilar, totalt

  9 268

 3 112

+197,8%

Varav:  
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

  8 680

2 555

+239,7%

Tunga lastbilar, över 16 ton

     521

   504

     +3,4%

Bussar, totalt

       25

     44

   -43,2%

Källa: BilSweden