Förslag om en justerad beräkning av bilförmån till riksdagen

Publicerad 23 mars 2021

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att justera schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån. Justeringen görs för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil i enlighet med lagstiftningens intentioner. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och aviserades i budgetpropositionen för 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Förslaget innebär att två delbelopp i schablonberäkningen ändras. Det handlar om det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet. I och med ändringarna kommer bilarnas genomsnittliga värdeminskning speglas mer korrekt jämfört med i dag samtidigt som även räntekostnaden vid lånefinansiering av bilköp beaktas.
Bakgrunden till förslaget är att schablonberäkningen som gäller i dag ofta ger ett förmånsvärde som klart understiger den faktiska kostnaden av att inneha bilen. Undervärderingen innebär att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster. Det innebär också att skattesystemet gynnar bilförmån i förhållande till kontant lön.  

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och avser nya förmånsbilar, det vill säga bilar som registreras efter lagens ikraftträdande. Den justerade bilförmånsberäkning föreslås också gälla för bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i landet.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna 2021 med omkring 150 miljoner kronor. På några års sikt, när hela förmånsbilflottan berörs av regeländringen, beräknas förslaget öka skatteintäkterna med ca 2,3 miljarder kronor per år.

Vår sammanfattning av förslaget är:

Förmånsvärdet består av 4 delar,
Ränterelaterad del
Prisrelaterad del
Basbelopps del
Fordonets vägtrafikskatt

Det som kommer hända när förslaget skall tas i riksdagen den 2 juni och enligt förslaget skall träda i kraft 1/7 är följande. 

Kapitaldelen som beräknas på bilens nybilspris inklusive extrautrustning är idag 9% vilken ökas till 13%.

Den ränterelaterade delen av förmånsvärdet är idag 75% av statslåneräntan dock lägst 0,5% * nybilspris inklusive extrautrustning. Denna justeras till 70% av statslåneräntan dock lägst 0,5% + 1% * nybilspris inklusive extrautrustning.

Basbelopp – inga förändringar, dvs 29% av ett prisbasbelopp. 

Fordonets årliga vägtrafikskatt – inga förändringar

Lyxbilstillägget kommer försvinna, vilket endast påverkar bilar med ett nybilspris överstigande 7,5 prisbasbelopp.