Hur beskattas bilförmån? 

Vi går igenom vad man skall tänka på vad gäller skattepliktig bilförmån och beskattning.

En skattepliktig bilförmån uppstår när en anställd använder en tjänstebil för privat bruk. En tjänstebil ägs och bekostas av arbetsgivaren men används av en anställd på grund av anställningen. Det brukar vi även kallas för förmånsbil

Ringa Omfattning av Privat Användning: Om den anställda endast använder tjänstebilen för privat bruk i ringa omfattning, uppstår ingen skattepliktig bilförmån. Ringa omfattning innebär att tjänstebilen används privat högst 10 gånger per år, med en total körsträcka på högst 100 mil.

Beräkning av Förmånsvärde: Förmånsvärdet för en bilförmån beräknas med hjälp av schabloner fastställda av Skatteverket. 

Förmånsvärdet för en bilförmån baseras på följande faktorer:

 • Bilens nybilspris
 • Anskaffningsvärde för extrautrustning
 • Bilens ålder


Beskattning av bilförmån i Sverige

Beskattningen av bilförmån i Sverige har varit relativt konstant sedan 1997, med vissa förändringar som påverkar bilar registrerade efter den 1 juli 2018. 

För att räkna ut förmånsvärdet används även statslåneräntan som en viktig faktor. Den ränta som används vid beräkningen är den som gällde den sista november året innan beskattningsåret, för 2024 är SLR 2,62 %.

Förmånsvärdet består av följande delar:

 • Prisbasbeloppsdel: 29% av ett prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr).
 • Räntedel: Förmånsgrundande pris multiplicerat med 70% av statslåneräntan plus 1%.
 • Prisdel: 13% av förmånsgrundande pris.
 • Fordonsskatt: Bilen fordonskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Nedsättning av Förmånsvärdet: Förmånsvärdet kan sänkas under vissa omständigheter. Om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten per kalenderår, kan förmånsvärdet sänkas till 75% av det ursprungliga värdet. Dessutom kan förmånsvärdet sänkas med det belopp som den anställde betalar till arbetsgivaren genom nettolöneavdrag från den anställdes nettolön. 

Särskild rabatt för miljöbilar:

Från och med den 1 juli år 2022 kan det förmånsgrundande priset sänkas med följande belopp för miljövänliga bilar:

 • Elbilar och vätgasbilar: 350 000 kronor (dock max 50% av nybilspriset)
 • Laddhybrider: 140 000 kronor
 • Gasbilar: 100 000 kronor

Det är viktigt att notera att nedsättningsbeloppet inte får överstiga 50 procent av bilens nybilspris och gäller inte för elhybrider och etanoldrivna bilar. 

Att tänka på

 • Elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet, bilar som kan köras på gasol och alkoholdrivna bilar ger inte rätt till någon nedsättning av förmånsvärdet. Dock sänks det förmånsgrundande priset  till motsvarande för en jämförbar bil som inte är en miljöbil.
 • I vissa fall kan en anställd eller arbetsgivaren ansöka om en justering av bilförmånsvärdet om bilen används som ett arbetsredskap som begränsar privat användning, exempelvis för lätta lastbilar, taxibilar och distributionsbilar.
 • Förmånsvärdet beräknas för ett kalenderår och fördelas på den anställdes löneutbetalningstillfällen.
 • Om arbetsgivaren också tillhandahåller och betalar drivmedel för den privata körningen med en förmånsbil, måste även en drivmedelsförmån beskattas på den anställdes lönebesked.
 • En tjänstebil som enbart används i tjänsten eller i ringa omfattning för privat bruk är skattefri för den anställda och behöver inte tas upp på lönebesked.
 • Skattepliktiga bilförmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) men är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförkortningsgrundande.

I redovisningen bokförs utgifter för skattefria bilförmåner som skattemässigt avdragsgilla kostnader och moms för dessa utgifter är avdragsgill som ingående moms. För skattepliktiga bilförmåner bokförs utgiften som en negativ kostnad eller intäkt, och avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell.